La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (d’ara endavant, el “Portal”) que INFORAD, SLP (d’ara endavant INFORAD) posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de el Avís Legal accessible a tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a INFORAD per a les finalitats assenyalades.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privadesa de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals  INFORADno té control algun.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, INFORADpodrà accedir a dades relatives a la geolocalización del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.

A l’efecte de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimizada o agregada, INFORAD podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: INFORAD SLP és una societat espanyola amb NIF B64896079

Adreça postal:

Pº Sant Gervasi, 12-14, 2º-2ª

08022 Barcelona

Telèfon: 93.227.47.47

Correu electrònic: info@inforadbcn.com

2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

INFORAD tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’est. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP)remeses a través del formulari de contacte habilitat a aquest efecte.
La participació en blogs, mitjançant comentaris.
Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

INFORAD podrà elaborar un perfil comercial, amb base en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base en aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, INFORAD únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari pels quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privadesa de les entitats prestadores dels serveis. INFORAD no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’usuari.

2.1. Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des de INFORAD

Les dades emprades, o facilitats, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractats per INFORAD per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de INFORAD o de el  seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a aquest efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat a tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contrària al tractament per la seva banda. En tot cas, Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu info@inforadbcn.com

2.2. Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret de currículum les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

2.3. Quin és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

2.4. A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través de la web, propostes de serveis o es remetin curriculums, les seves dades seran facilitades a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa INFORAD

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui les dades identificatives podran facilitar-se a altres entitats afiliades a la xarxa INFORAD, incloses aquelles situades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als mers efectes d’atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.

Així mateix, les dades podran ser cedits a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a INFORAD.

2.5. Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si INFORAD tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. INFORAD cessarà en el tractament de les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos havent de para això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: INFORADSLP, Pº Sant Gervasi, 12-14, 2º-2ª, 08022 (Barcelona), o correu electrònic a: info@inforadbcn.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.